Polityka Prywatności RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

 

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tzw. RODO)

 

 

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AGADOM Jerzy Olewniczak, ul. Łacińska 4/20, 01-451 Warszawa NIP 797 1094869 REGON 383406165.

 

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych w AGADOM Jerzy Olewniczak należy kontaktować się pisemnie pod adresem: ul. Łacińska 4/20 01-451 Warszawa.

 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach:

 

 1. zawarcia i wykonania umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b) RODO);
 2. wykonania ciążących na AGADOM JERZY Olewniczak obowiązków prawnych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 c) RODO), np.:
  1. wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych,
  2. udzielania odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej odpowiednimi przepisami;
 3. przedstawienia oferty handlowej i związanego z tym marketingu bezpośredniego (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes AGADOM Jerzy Olewniczak);
 4. wykrywania nadużyć i zapobiegania im (podstawa prawna: wykonanie umowy, prawnie uzasadniony interes AGADOM Jerzy Olewniczak;
 5. ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes AGADOM Jerzy Olewniczak;
 6. na potrzeby wewnętrzne takie jak: raportowanie, statystyki, badania marketingowe, archiwizacja danych, planowanie i rozwój usług (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes AGADOM Jerzy Olewniczak;
 7. wsparcia obsługi (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes AGADOM Jerzy Olewniczak.

 

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane:

 1. podmiotom przetwarzającym dane w imieniu AGADOM Jerzy Olewniczak, uczestniczącym w wykonywaniu czynności takich jak:
  1. obsługa lub dostarczanie systemów i usług IT;
  2. podmiotom świadczącym usługi doradcze, outsourcingowe, szkoleniowe, konsultacyjne, pomoc prawną, podatkową, rachunkową;
  3. podwykonawcom wspierającym AGADOM Jerzy Olewniczak w zakresie wykonania umowy;
  4. podmiotom, z którymi AGADOM Jerzy Olewniczak prowadzi postępowanie w celu zawarcia umowy;
 2. innym podmiotom występującym jako administratorzy danych osobowych, przetwarzających je we własnym imieniu:
  1. podmiotom współpracującym w zakresie, w jakim stają się administratorami danych osobowych;
  2. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;
  3. podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) w zakresie związanym
   z uregulowaniem należności finansowych;
  4. podmiotom współpracującym z AGADOM Jerzy Olewniczak przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych
   i wierzytelności, w zakresie w jakim stają się administratorem danych osobowych;
  5. podmiotom, z którymi AGADOM Jerzy Olewniczak prowadzi postępowanie w celu zawarcia umowy.

 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez AGADOM Jerzy Olewniczak jedynie przez czas, na który pozwalają przepisy prawa. Po upływie tego okresu Pani/Pana dane osobowe zostaną zanonimizowane (przetworzone w celu uniemożliwienia jednoznacznej identyfikacji osoby) lub skutecznie usunięte.

 

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane do państwa trzeciego jedynie w przypadku obsługi lub dostarczania systemów i usług IT.

 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu.

 

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.

 

Dane kontaktowe do AGADOM Jerzy Olewniczak.

 1. Łacińska 4/20, 01-451 Warszawa.